Genealogie familie van der Sluis

Op een oude strandwal parallel aan de Leede, een water dat de Kagerplassen via enkele kanalen met de Oude Rijn verbindt, ligt het dorp Warmond. De graaf van Holland verhief in 1402 Warmond tot ‘hoge en vrije heerlijkheid’, daardoor werd Warmond een zelfstandig gebied. In 1544 wonen er in Warmond exact 528 mensen verdeeld over 88 huizen (bron; Warmelda). De meeste Warmonders zijn nog boeren, wonende op hun ‘hofstede’. Er wonen hier monniken en nonnen in de kloosters, een pastoor, een schout, en een paar edelen op hun kastelen. Ten slotte telt Warmond ook allerlei ambachtslieden zoals scheepmakers, wielmakers of corfmakers. Deze genealogie begint bij een van deze ambachtslieden. (dank aan Marijke van der Sluis-Derogee, voor het in kaart brengen van recente generaties en Marcel G.J. Kusse voor transcriptie en onderzoek van oude archieven).

1.1 Jacob Cornelisz. ‘Korff, geboren rond 1590 te Coudekerk, overleden voor 30-8-1636, wonende te Warmond, ondertrouw op 15-05-1616 te Warmond, getrouwd (NG) op 5-6-1616 te Warmond met Anneken/Anna/Annetge Tijsz./Tijssendr. van Heemskerck, dochter van Mathijs Jacobsz. van Heemskerck (timmerman te Warmond) en Trijntgen Direxdr. Clinckenberch. Mathijs heeft in 1612 een pelgrimstocht naar Rome gemaakt, waarvan onderstaand glasschrift bewaard is gebleven.

Als ‘t jaer Sestienhondert en 12 uytbrogt,

Als doen heb ik besoght

De Stad Romen voorwaer
Op den 7den Aprilles nam ick aen desen tocht,

En reijsden wel bedocht

Uyt Warmond openbaer.
Ick quam binnen Romen den 19den Maij daernaer

Met myn roodgevlakten hond,

Die met mij liep tot dien stond.
Maer den 22sten Maij scheid ik weder van daer,

En quam binnen Warmond,

Met mijn voorseyden Hond,
Op den 20sten Junij, synde frisch en gesont.

Matthys Jacobs van Heemskerck.

Uit dit huwelijk

01 Mathijs Jacobsz. ‘Korf, zie II.1

02 Trijntge Jacobs., zie II.2

03 Cornelis Jabobsz. ‘Pel’, zie II.3

II.1 Mathijs (Thijs) Jacobsz. Korf, geboren tussen 1616-1618 te Warmond (hiaat DTB boeken), overleden op te, gehuwd voor 1652 met Cornelia Cornelisdr./Cornelisse Boon, gedoopt (NG) op 01-03-1626 te Warmond, overleden na 19-10-1692 te, dochter van Jonge Cornelis Jansz. Boon en Jorisge Dammis/Dammasdr. uit het geslacht ‘van Griecken’. (De oudste Van Griekens worden vermeld in het midden van de 14e eeuw. Zij zijn een zijtak van de familie van de heren Van Warmond, zoals blijkt uit het feit dat zij het zelfde wapen voerden. Het familiewapen van de Van Griekens bevat echter iets extra’s; een schuine bastaardstreep. De allereerste Van Grieken is dan ook een buitenechtelijk kind van de heer Van Warmond Jacob van den Woude. Als leenheer van zijn vader moet Jan van Grieken een ‘lans’ van vijf man aanvoeren in het 500 man sterke Hollandse leger, dat vecht voor Karel de Stoute, de hertog van BourgondiĆ«. Aangezien ‘Grieken’ in die tijd (1356) de naam is van een deel van het toenmalige dorp Rijnsburg, is het mogelijk dat zijn moeder daar woonachtig was. Vanwege hun verwantschap met de heren Van Warmond krijgen de Van Griekens bezittingen van dezelfde heren).

Uit dit huwelijk

01 Jacob Matthijsse/Tijsse van der Sluys, zie III.1

02 Cornelis Matthijsse/Tijsse van der Sluijs, zie III.2

03 Jorisje/Jorissie Matthijsdr/Tijsse van der Sluijs, zie III.3

II.2 Trijntge Jacobs, gedoopt (NG) op 8-12-1619 te Warmond, gehuwd op te met Dirck Cornelisz Boon, gedoopt op te, zoon van Jonge Cornelis Jansz Boon en Jorisge Dammis/Dammasdr uit het geslacht ‘van Grieken’.

Uit dit huwelijk

01 Cornelis Dircksz Boon, gedoopt 18-10-1643 te Warmond, (DTB NH , deel 714)

02 Jacob Dircksz Boon, gedoopt op 15-9-1647 te Warmond, (DTB NH, deel 715)

03 Jorisge Dircks Boon, gedoopt op 4-7-1649 te Warmond, (DTB NH, deel 715), overleden op te, gehuwd op 3-4-1684 te Warmond met Dirk Jacobsz Klinkenberg, gedoopt op 10-11-1647 te Warmond, overleden op te, eerder gehuwd op 19-7-1671 te Warmond met Geertje Cornelisdr van der Harp

04 Pieter Dircksz Boon, gedoopt 6-6-1655 te Warmond, (DTB NH, deel 715)

05 Duyfge Dircks Boon, gedoopt x-7-1657 te Warmond, (DTB NH, deel 715, datum niet compleet)

06 Dammes Dircksz Boon, gedoopt 10-11-1658 te Warmond, (DTB NH, deel 715)

07 Willem Dircksz Boon, gedoopt 26-3-1663 te Warmond, (DTB NH, deel 715)

II.3 Cornelis Jacobsz ‘Korf’ (Pel), gedoopt (NG) op 21-11-1621 te Warmond, overleden op te, ondertrouw op 23-02-1641 te Warmond, gehuwd (NG) op 10-03-1641 te Leiden, met Maertge/Martgen Cornelis Boon, geboren op te, overleden op te, (bron; dopen en trouwen NH, deel 714), dochter van Jonge Cornelis Jansz Boon en Jorisge Dammis/Dammasdr uit het geslacht ‘van Griecken’, Getrouwd in de Pieterskerck op attestatie van D. Ambrosius Theunemans (predikant van Warmond). De bijnaam Pel / Pellen komt ook voor als naam bij een oom van zijn moeder Anna.

Uit dit huwelijk

01 Jorisge Korf, gedoopt (NG) op 7-7-1641 te Warmond, (bron; DTB NH, deel 714)

02 Pieter Pellen, gedoopt (NG) op 29-12-1647 te Warmond, (bron; DTB NH, deel 715)

03 Cornelis Korf, gedoopt (NG) op 03-03-1652 te Warmond, (bron; DTB NH, deel 715)

04 Cornelia Korf, gedoopt (NG) op 26-12-1655 te Warmond, (bron; DTB NH, deel 715)

III.1 Jacob Matthijsse/Tijsse van der Sluis/Sluijs/Sluys, timmerman, gedoopt (NG) op 20-5-1652 te Warmond, wonende aldaar, wonende Coepoortsgraft te Leiden (1681), overleden tussen 1716-1719 te Leiden, gehuwd (1) op 21-6-1676 te Warmond met Jannetje/Jannetgen Arijens/Ariensz/Arents van Tol(l), geboren op te Katwyck op den Rhijn, wonende Bakkersteeg te Leiden, overleden op te, gehuwd (2) ondertrouw op 4-10-1681 te Leiden met Catharina Cornelis, geboren op te Oegstgeest, overleden tussen 1704-1716, wonende Hogewoerd te Leiden, getuigen; Jan Jorisse, oom van de bruidegom, wonende Bouwelouwesteeg te Leiden en Sijtge Pieters, bekende bruid vanuit de Pieterskerck, (bron: Ondertrouw Pieterskerck 1678-1681) (Jacob en Catharina hebben op 5-11-1698 een testament opgemaakt, bron; ONA Leiden 1343 no. 114 p.472 dd. 5-11-1698), gehuwd (3) ondertrouw op 18-9-1716 te Leiden met Anna van Blockhuijsen, geboren ca.1664, overleden op (getuigen; Matthijs Loo, Maria Chombaer, eerdere man: Elias Chombaer, eerdere vrouw; Catarina Cornelis) (bron; NH ondertrouw, deel 31). Hij is dan woonachtig op het Tevelshofje. Het Tevelingshofje is gelegen aan de gedempte 4e Binnenvestgracht. Het Tevelingshofje werd gesticht in 1655 en gebouwd in 1666, in opdracht van de Leidse kooplieden Jacob en Charles Tevel. Charles liet tijdens de pestepidemie van 1655 in zijn testament vastleggen dat Jacob na zijn dood een hofje moest bouwen met 12 huisjes voor kinderloze echtparen ouder dan 20. Jacob en zijn vrouw lieten dit later uitbreiden to twintig huisjes.

subscriptie

Niet gegoed in de 200e penning

Jacob Thijsz van der Sluijs, timmerman en Catharina Cornelisdr, zijn huisvrouw, wonende in Leiden, hij kloek en gezond, zij aan een quad been te bedde leggende, maken in acht genomen de algemene swack ende broosheijt van ‘s menschen leven op deser aarden hun testament met beschikking over hun tijdelijcke goederen, haer van god almachtich genadelijck verleent. Ze herroepen allereerst de huwelijkse voorwaarden door beide comparanten voor het huwelijk opgericht voor zover deze strijdig zouden mogen zijn met dit testament. De testateur (Jacob) verklaart dat indien hij als eerste komt te overlijden, Catharina Cornelisdr, zijn huisvrouw, en Maria van der Sluijs, zijn dochter, -of bij vooroverlijden van zijn dochter haar wettige nakomelingen – samen zijn universele erfgenamen zullen zijn in gelijke porties in al zijn goederen, roerende en onroerende, actien en crediten die hij na zijn dood nalaten zal. De testatrice (Catharina) verklaart dat indien zij als eerste komt te overlijden Jacob Tijsz van der Sluijs, haar man, en bij vooroverlijden van Jacob diens dochter Maria van der Sluijs universele erfgenaam zal zijn in al haar goederen die ze na haar dood nalaten zal. Ingeval haar man opnieuw zal trouwen dan zal hij gehouden zijn aan de dochter uit te keren 800 Carolus gulden eens. Voorts willen ze voorzien in de voogdij van hun dochter respectievelijk stiefdochter. Ze stellen Cornelis van der Sluijs en Jan Hoijwagen, testateurs broeder en oom tot voogden, met macht om bij overlijden, onwilligheid of onbekwaamheid van de ene voogd en andere te stellen. Ze mogen ook zonder toestemming alle verkopingen en andere handelingen verrichten van de vaste en andere goederen. De weeskamers wordt buiten gesloten.Akte gepasseerd in Leiden met als getuigen de heren Petrus Abkoude en Hermannus Swartwoud. Ondertekend Jacob van (de) Sluse en Catharina Cornelis

Uit het eerste huwelijk huwelijk

01 Maria van der Sluis/Sluys, gedoopt (NG) op 14-3-1677 te Leiden, getuigen zijn Maerten Maertensen Poock en Maertge Maertens (bron dopen Hooglandschekerk 1674-1679), overleden voor 1716 te, ondertrouw op 28-3-1704 te Leiden (bron; NH ondertrouw, deel 28) met Matthijs Loo, woonachtig Haerlemstraet omtrent de Vrouwekerk, chirurgijn, gedoopt op 4-3-1676 te Leiden (bron; dopen NH Marekerk, deel 259), overleden op (getuigen bruidegom: Abraham de la Noy, schoonvader Diefsteegh – getuigen bruid: Catharina Cornelis schoonmoeder Blommarct), (zoon van Nicolaas Loo en Clasina/Clasijntje van Twist), hij gaat op 14-6-1737 in ondertrouw met Beatrix van Burderen (bron: NN ondertrouw, 1004). Uit dit huwelijkwordt een dochter geboren Jannetje Loo, gedoopt op 28-11-1706 te Leiden, getuigen is haar grootmoeder Clasina van Twist, overleden omstreeks 30-5-1731 te Leiden, bron; dopen NH Hooglandsche Kerk, deel 246 en Collaterale successie register, Memoriaalboek 12.

02 Anna van der Sluijs, gedoopt (NG) op 26-2-1679 te Leiden, getuigen is Jorisje van der Sluijs III.3 (bron: dopen Hooglandschekerk 1674-1679), overleden voor 5-12-1698

III.2 Cornelis Matthijsse/Tijsse/Thijssez van der Sluis/Sluijs/, geboren op te Warmond, overleden op te, gehuwd op 10-9-1684 te Leiden in de Pieterskerk met Maria/Marijtje Dirks/Dircksz van Alphen, geboren op te Warmond. Maria was de dochter van Fijtje Bartholomees Kinckenbergh (1630) en Dirk Willemsz van Alphen (1635) , herbergier in ‘de Witte Swan’ / ‘de Zwaan’ v.h. ‘de herberghe van de Toelast’, gevestigd Dorpsstraat 40, Op 1-10-1658 koopt hij van Heer Thimanus Sprongh en van diens minderjarige kinderen gewonnen bij juffrouw Beatrix van der Graft een huis en erf in het dorp Warmond, voordien geheten ‘de Herberghe van de Toelast” en nu “de Witte Swan”. Dirck is reeds woonachtig in dit huis annex herberg. Belendingen volgens de jongste brief van decreet; noordoost; zekere laan en daarover Jacob Cornelisz. ~Tedingerbrouck, zuidoost: de Buurstraat, zuidwest: Thonis Jansz. Smith c.s., en noordwest: de Herenweg. Koopsom 1.750,- waarvan 400,00 gereed en de rest in jaarlijkse termijnen van 100,00 plus 4% interest, in 1796 is de herberg verdwenen, bron; trouwboek Pieterskerk 1683-1686, kwartierstaat M.Kusse, Warmelda, bron; ORA Warmond, inv.nr. 1199, folio 1 en 2v

Uit dit huwelijk

01 Willem (van der) Sluys, zie IV.1

02 Cornelia van der Sluijs/Sluis, gedoopt op 13-10-1686 te Warmond, getuige: Jannetje du Pre, overleden op te, gehuwd op 30-7-1719 te Warmond met Willem van Deventer, geboren op te, overleden op te. Op 7-8-1724 is de doop van hun dochter Marijtje van Deventer, als getuige is aanwezig Johanna van der Sluis. Zij moet dus familie zijn maar haar herkomst is mij nog onbekend. Op 11-9-1729 treedt zij in ondertrouw met Jan Polaart waarbij wordt vermeld dat Johanna uit Oegstgeest komt en eerder is getrouwd met Barent van Namen

03 Tijs Cornelisz van der Sluijs, gedoopt 24-10-1688 te Warmond, overleden op te. Getuigen was de broer van de vader ‘Jacob Tijsse van der Sluijs’ en zijn vrouw ‘Catharina Cornelis’, bron; doop en trouwboek 1645-1721

04 Dirk Cornelisz van der Sluijs, gedoopt op 15-10-1690 te Warmond, getuige; Annetje van der Bijl, overleden voor 1694 te Warmond

05 Jannetje Cornelis van der Sluijs, gedoopt op 19-10-1692 te Warmond, getuige; Cornelia Cornelisse Boon, zie II.2, overleden op te

06 Dirk Cornelisz van der Sluijs, gedoopt op 10-10-1694 te Warmond, getuige; Weintje Jans, overleden op te

07 Heyltje/Heiltje Cornelis/Cornelissen van der Sluijs/Sluis, gedoopt op 08-09-1697 te Warmond, getuige; Fijtje Bartholomeusse Klinkenberg haar grootmoeder van moederskant, overleden op 25-11-1756 te Warmond, gehuwd op 27-1-1726 te Warmond met Pieter Cornelissen (van der) Bijl, gedoopt op 11-6-1702 te Warmond, overleden tussen 1740-1744. Zij woonden aan de Burgemeester Nederburghlaan 12 waar ook een ‘koomenij’ gevestigd was, d.w.z. een winkel waarin zaken van uiteenlopende aard werden verkocht, zoals eetwaren of huishoudelijke artikelen. Het werd halverwege de 18de eeuw beschreven als een huis ‘waarin met goed succes een commeneyswinkel gedaan is’. In 1744 is het pand verkocht. Heiltje woont dan samen met Jacob de Vries aan de Heereweg 14 te Warmond

Uit dit huwelijk

01 Cornelis Bijl, geboren op 7-7-1726 te Warmond, getuige; Jacomijntje van Delft

02 Jannetje van der Bijl, geboren op 10-4-1729 te Warmond, getuigen; Annetje Cornelis van der Bijl en Klaas Cornelissen van der Bijl

III.3 Jorisje Matthijsdr van der Sluys, gedoopt (NG) op 08-02-1654 te Warmont, overleden op te, ondertrouw 12-1-1685, gehuwd op 29-1-1685 te Leiden in de Pieterskerk met Gerrit Jansz Nierop/Nirop/van Nierop, geboren op te Warmont, overleden op te. Getuigen was haar grootmoeder Fijtje Bartholomeeus Klinkenberg. bron; trouwboek Pieterskerk 1683-1686

IV.1 Willem Cornelissen (van der) Sluys/Sluijs, gedoopt op 12-11-1684 te Warmond, getuigen; Bartholomeus van Alphen en Leentje van Alphen, broer en zus van de moeder, overleden/begraven op 6-5-1761 te Warmond, gehuwd (1) op 4-4-1706 te Warmond met Neeltje(n) Engels (van) Tol, geboren op te Koudekerk tot Warmont, weduwe van Dirk Theunisse Boon, gehuwd op 17-5-1699 te Warmond, (bron; trouwen NH, deel 717), gehuwd (2) op 14-4-1709 met Cornelia Pieters van Heemskerk, geboren op 22-10-1684 te Warmont, overleden op na 1751 te. Zij was de dochter van Pieter Cornelis Heemskerk, hij dreef een bakkerij aan de dorpsstraat 69 t.o. het ‘Rechthuys’ t.w. ‘de stad Rome’.

Uit het eerste huwelijk

01 Cornelis Willemsz van der Sluijs, gedoopt op 28-10-1708 te Warmont, overleden op te. Getuige; Cornelia van der Sluis

Uit het tweede huwelijk

02 Geertje(n)/Geertien Willems van der Sluijs/Sluis, gedoopt op 19-01-1710 te Warmont, getuige; Geertje van der Harp, overleden op te, gehuwd op 18-8-1743 te Warmond met Claas Thomasse, geboren op te Weurden in Het Holsteijnse, overleden op te.

03 Cornelis van der Sluijs, zie V.3

04 Gijsje Willems (van der) Sluijs/Sluis, gedoopt op 14-07-1715 te Warmont, overleden op 24-11-1741 te. Getuige; Jannetje Cornelis van der Harp

05 Jacob Willemsz (van der) Sluijs, gedoopt op 26-07-1716 te Warmont, overleden op te, gehuwd op te met Johanna de Nijs, geboren op te, overleden op te

V.3 Cornelis van der Sluijs, gedoopt op 26-11-1713 te Sassenheim, overleden op te, gehuwd op 5-10-1738 te Warmond met Maartje Gijsen/Gijsse/Gijsberts (van der) Kok, geboren op 25-09-1718 te Noordwijk, gedoopt op 9-10-1718 te Noordwijk, overleden op te

Uit dit huwelijk

01 Gijsbert van der Sluijs, zie VI.1

02 Cornelia van der Sluijs, gedoopt 31-01-1740 te Warmond, getuigen waren Jacob van der Sluijs en Gijsje van der Sluijs, overleden op te

03 Marijtje van der Sluijs, gedoopt op 30-12-1742 te Warmond, getuige; Cornelia Heemskerk, overleden voor 1744

04 Marijtje van der Sluijs, gedoopt op 20-9-1744 te Warmond, getuige; Cornelia Heemskerk, overleden op te

05 Geertje van der Sluijs, gedoopt op 12-3-1747 te Warmond, getuige; Cornelia Heemskerk, overleden op te

06 Jacob van der Sluijs, gedoopt op 7-2-1751 te Warmond, getuige; Cornelia Heemskerk, overleden op te

VI.1 Gijsbert van der Sluijs/Sluys, gedoopt op 14-12-1738 te Warmond, getuige was Geertje van der Sluijs, overleden op 23-7-1800 te Warmond, gehuwd (1) op 5-5-1765 te Warmond met Cornelia/Kornelia Jansje/Jansz Schoonenburg/Scho(o)nenberg, gedoopt op 31-10-1734 te Lexmond, overleden op 28-2-1775 te Warmond, gehuwd (2) op 21-3-1779 te Warmond met Geertje/Grietje van der Werf(f), gedoopt op 28-4-1754 te Warmond, overleden voor 1797 te Warmond, gehuwd (3) op 17-4-1797 te Warmond met Elizabeth Maria Tinbergen/Tinsbergen/Tingbergen, gedoopt op 16-10-1761 te Leiden, begraven op 27-12-1810 te Warmond

Uit het eerste huwelijk

01 Cornelis van der Sluijs, zie VII.1

02 Jan van der Sluijs, gedoopt op 6-3-1768 te Warmond

03 Maarte(n) van der Sluijs, zie VII.2

04 Gijsbert van der Sluijs

05 Maartje van der Sluys, gedoopt op 11-12-1774 te Warmond, getuigen; Jacob van der Sluijs en Geertie van der Sluijs, overleden op te

Uit het tweede huwelijk

06 Jacob van der Sluijs, gedoopt op 9-1-1780 te Warmond, getuigen; Jacob van der Sluijs en Johanna de Nijs, overleden op 8-12-1781 te Warmond

07 Cornelis van der Sluijs, gedoopt op 7-7-1782 te Warmond, begraven op 12-11-1802 te Warmond

08 Willem van der Sluijs, gedoopt op 4-7-1784 te Warmond, getuigen; Cornelis van der Sluijs en Hendrikje Jansz Schonenberg, overleden op te

09 Leendert van der Sluijs, gedoopt op 20-5-1787 te Warmond, getuige; Leentje Onwijn, begraven op 8-7-1790 te Warmond

10 Maartje van der Sluijs, geboren op 5-9-1790 te Warmond, gedoopt op 8-9-1790 te Warmond, getuigen; Jan van der Sluijs en Maartje van Bruinswaart, begraven op 15-6-1791 te Warmond

Uit het derde huwelijk

11 Jan van der Sluijs, geboren op 17-4-1798 te Warmond, gedoopt op 22-4-1798 te Warmond,

12 Gijsje van der Sluijs, geboren op 6-11-1800 te Warmond, gedoopt op 16-11-1800 te Warmond, getuigen; Cornelis van der Sluijs, Trijntje Heggers en H. Bartijn, begraven op 7-12-1804 te Warmond

VII.1 Cornelis van der Sluijs, korendrager/spekslager, gedoopt op 13-4-1766 te Warmond, overleden op 18-6-1839 te Leiden, gehuwd op xx-5-1791 te Leiden met Trijntje Heggers/Hegges/Eggers, geboren op 11-5-1762 te Leiden, overleden op 9-12-1835 te Leiden

Uit dit huwelijk

01 Gijsbert van der Sluijs, zie VIII.1

02 Johannes van der Sluijs

03 Cornelis van der Sluijs

04 Pieter van der Sluis, geboren op 14-2-1798 te Leiden, overleden op 6-4-1812 te Leiden

05 Cornelia van der Sluijs, geboren op 16-2-1800 te Leiden, overleden op 26-2-1874 te Leiden, gehuwd op 8-6-1826 te Leiden met Leonardus Boerlage, boekdrukker, geboren op 19-8-1798 te Leiden, overleden op 8-9-1856 te Gorinchem

06 Hendrik van der Sluis

07 Neeltje van der Sluis, geboren op 12-9-1805 te Leiden, overleden op 26-4-1842 te Leiden, gehuwd op 24-3-1825 te Leiden met Gerardus Theodorus Vogelenzang, dekenwever, geboren op 13-4-1805 te Leiden, overleden op 9-1-1857 te Leiden

VII.2 Maarte(n) van der Sluys, gedoopt op 21-10-1770 te Warmond, getuigen; Jacob van der Sluys en Geertie van der Sluijs, overleden op te, gehuwd op te met Marijtje/Maartje Kroeger, gedoopt op 24-8-1740 te Leiden, overleden op te

VIII.1 Gijsbert van der Sluijs, schippersknecht/sjouwer, geboren op 3-11-1791 te Leiden, overleden op 27-10-1846 te Leiden, gehuwd op 18-1-1821 te Leiden met Elisabeth Dingjan, spinster, geboren op 14-4-1799 te Leiden, overleden op te, (1829 no. 414, 1835 woonachtig op de Zijdgracht, wijk 2, no. 243, 1837 n0. 418)

Uit dit huwelijk

01 Cornelis van der Sluijs

02 Elisabeth van der Sluis, geboren op 15-4-1823 te Leiden, overleden op 30-7-1833 te Leiden

03 Catharina van der Sluis

04 Gijsbert van der Sluis

05 Cornelia Maria van der Sluis, overleden op 28-9-1829 te Leiden

06 Gijsbert van der Sluis

07 Hendrik van der Sluis, geboren op 4-8-1833 te Leiden, overleden op 23-3-1834 te Leiden

08 Hermanus van der Sluis, geboren op 4-2-1835 te Leiden, overleden op 20-6-1849 te Leiden

09 Hendrik van der Sluis, geboren op 7-7-1837 te Leiden, overleden op 12-4-1853 te Leiden

10 Elisabeth van der Sluis, overleden op 11-10-1866 te Leiden

11 Johannes Petrus van der Sluis, zie IX.1

IX.1 Johannes Petrus van der Sluis, fabrieksarbeider, schipper, gasstoker, geboren op 16-5-1841 te Leiden, overleden op 12-5-1900 te Leiden, gehuwd op 2-9-1863 te Leiden met Catharina Dool, geboren op 23-9-1841 te Leiden, overleden op 30-7-1912 te Leiden, (1866 woonachtig op de Zijdgracht, 1876 woonachtig op de Langegracht, Leiden)

Uit dit huwelijk

01 Gijsbertus van der Sluis, koetsier, geboren op 13-11-1863 te Leiden, overleden op 9-5-1910 te Leiden, (kenmerken volgens militieregister; voorhoofd: hoog, ogen: bruin, neus: gewoon, mond: gewoon, kin: rond, wenkbrauwen: bruin, haar: bruin, lengte: 1.712 mtr., overige: pokdalig)

02 Jacoba van der Sluis, geboren op 27-1-1866 te Leiden, overleden op 13-6-1936 te, gehuwd op 26-5-1886 te Leiden met Pieter Hendrik IJzerman, werkman, geboren op 10-11-1865 te, overleden op 7-11-1900 te Leiden

03 Johannes Petrus van der Sluis, zie X.1

04 Catharina van der Sluis, geboren op 10-6-1870 te Leiden, overleden op 3-3-1871 te Leiden

05 Elisabeth van der Sluis, geboren op 15-1-1872 te Leiden, overleden op 7-11-1934 te Leiden, gehuwd op 3-7-1889 te Leiden met Dirk van der Blom, stoker, geboren op 15-7-1863 te Leiden, overleden op 31-1-1941 te Leiden

06 Matthijs van der Sluis, zie X.2

07 Catharina van der Sluis, geboren op 23-6-1876 te Leiden, overleden op 12-3-1935 te Leiden, gehuwd op 26-5-1897 te Leiden met Pieter Heruer, koopman, geboren op 26-4-1876 te Leiden, overleden op 5-6-1944 te Leiden, (Sedert 11-11-1892 woonachtig te Leiden, Bouwelouwensteeg 53)

08 Wilhelmina van der Sluis, geboren op 31-12-1878 te Leiden, overleden op xx-11-1941 te Amsterdam, gehuwd op 19-1-1898 te Leiden met Pieter Wallaart, gasfitter, geboren op 22-9-1878 te Leiden, overleden op 28-4-1956 te Amsterdam

09 Cornelis van der Sluis, zie X.3

X.1 Johannes Petrus van der Sluis, koopman, geboren op 22-2-1868 te Leiden, overleden op 21-4-1937 te ‘s-Gravenhage, (sinds 28-1-1887 als vrijwillig militair bij het 3e reg. huzaren, op 12-10-1892 met een veroordeling tot 1 jaar hechtenis wegens diefstal uit de sterkte geplaatst), gehuwd op 7-2-1894 te ‘s-Gravenhage met Geertrui Hoogkamer, geboren op 12-4-1871 te Leiden, overleden op 4-9-1949 te ‘s-Gravenhage

Uit dit huwelijk

01 Johanna Catharina van der Sluis, geboren op 9-6-1894 te ‘s-Gravenhage, overleden op 3-8-1955 te ‘s-Gravenhage, gehuwd op 15-11-1916 te ‘s-Gravenhage met Hendrik Mauritz Hozee, huisschilder, geboren op 8-7-1894 te ‘s-Gravenhage, overleden op 20-9-1961 te ‘s-Gravenhage

02 Geertruida van der Sluis, geboren op 3-1-1897 te ‘s-Gravenhage, overleden op 4-11-1897 te ‘s-Gravenhage

03 Neeltje Jacoba van der Sluis, geboren op 17-3-1898 te ‘s-Gravenhage, overleden op 2-1-1899 te ‘s-Gravenhage

04 Johannes Petrus van der Sluis, geboren op 11-7-1899 te ‘s-Gravenhage, overleden op 18-5-1901 te ‘s-Gravenhage

05 Geertruida van der Sluis, geboren op 6-1-1901 te ‘s-Gravenhage, overleden op te, gehuwd op 25-2-1920 te ‘s-Gravenhage met Hermanus Otten, fruitkoopman, geboren op 13-9-1897 te ‘s-Gravenhage, overleden op te

06 Johannes Petrus van der Sluis, geboren op 27-1-1903 te ‘s-Gravenhage, overleden op 31-10-1903 te ‘s-Gravenhage

07 Johannes Petrus van der Sluis, geboren op 9-2-1905 te ‘s-Gravenhage

08 NN, geboren op 23-5-1910 te ‘s-Gravenhage

X.2 Matthijs van der Sluis, marinier, nachtwaker, koopman, koffietenthouder, geboren op 2-6-1874 te Leiden, overleden op 12-11-1943 te Leiden, gehuwd op 22-5-1901 te Leiden met Johanna Singerling, geboren op 17-1-1875 te Leiden, overleden op 7-2-1954 te Leiden

X.3 Cornelis van der Sluis, geboren op 12-12-1881 te Leiden, overleden op 22-12-1958 te Amsterdam, gehuwd (1) op 15-5-1901 te Leiden met Johanna Cornelia Remond/Reinoud, geboren op 10-11-1879 te Leiden, overleden op 30-12-1921 te Amsterdam, gehuwd (2) op 16-1-1935 te Amsterdam met Engelina Henrietta Holscher, geboren op 1-3-1877 te Londen, Engeland, overleden op 18-3-1962 te Amsterdam

Uit het eerste huwelijk

01 Johannes Petrus van der Sluis, geboren op 6-8-1901 te Leiden, overleden op 14-10-1922 te Amsterdam, Johannes zou zelf een einde aan zijn leven hebben gemaakt, wellicht n.a.v. het overlijden van zijn moeder,

02 Johanna Cornelia (Cor) van der Sluis, geboren op 5-12-1902 te Purmerend, overleden op 29-12-1983 te Amsterdam,

03 Catharina van der Sluis, geboren op 15-3-1904 te Amsterdam, overleden op 5-9-1904 te Amsterdam

04 Catharina (Cato) van der Sluis, geboren op 10-6-1905 te Amsterdam, overleden op te

05 Hendrik Antonij van der Sluis, zie XI.1

06 Jacoba (Coba) van der Sluis, geboren op 30-1-1910 te Leiden, overleden op te Bussum

07 Anna Christina (Anna) van der Sluis, geboren op 6-5-1912 te Amsterdam, overleden op te

08 Cornelis van der Sluis, zie XI.2

09 Wilhelmina van der Sluis, geboren op 27-12-1915 te Amsterdam

10 Gijsbertus van der Sluis, zie XI.3

XI.1 Hendrik Anthonij van der Sluis, geboren op 1-1-1908 te Leiden, overleden op 18-5-1965 te Amsterdam, gehuwd op 10-4-1929 te Amsterdam met Hielkje Seldenthuis, geboren op 13-11-1903 te Lemmer, overleden op 3-3-1985 te Amsterdam. Hendrik zou ook een zoon hebben verwekt bij Rinske Seldenthuis, zuster van zijn vrouw. Deze zoon Siemon (Bob) Seldenthuis, geboren op 4-2-1930 te Amsterdam, overleden op te

Uit dit huwelijk

01 Siemen van der Sluis, zie XII.1

02 Hendrik Anthonij van der Sluis, zie XII.2

XI.2 Cornelis van der Sluis, geboren op 25-8-1913 te Amsterdam, overleden op 21-11-1962 te Wierden, gehuwd op 19-10-1935 te Wierden met Wilhelmina Maassen van den Broek, geboren op 19-4-1909 te Rheden, overleden op te

Uit dit huwelijk

01 Johanna Cornelia van der Sluis, geboren op 11-4-1936 te Wierden, overleden op te, gehuwd op 9-11-1954 te met A.H. Albersen

XI.3 Gijsbertus van der Sluis, geboren op 13-7-1919 te Amsterdam, overleden op 7-11-1988 te Meppel, gehuwd op 9-9-1939 te Meppel met Lambertha van den Broek, geboren op 3-2-1920 te Meppel, overleden op 13-8-1989 te Meppel

Uit dit huwelijk

01 Gijsbertus van der Sluis

02 Lambertha Johanna Cornelia van der Sluis, geboren op 1-10-1942 te Meppel overleden op te, gehuwd op 30-5-1962 te met H.J. Belt, geboren op te, overleden op te

03 Gerarda Petronella Nicolien van der Sluis, geboren op 19-3-1948 te Meppel, gehuwd op 29-8-1969 te met T. Ellenbroek

04 Robert van der Sluis

05 Marjolein Evelien van der Sluis, geboren op 30-6-1955 te Meppel, overleden op 5-10-1982 te Meppel

06 Ronald van der Sluis

XII.1 Siemen van der Sluis, verkoper, geboren op 3-7-1929 te Amsterdam, overleden op 27-1-2005 te Amsterdam, gehuwd op 10-4-1954 te Amsterdam met Gezina Burger, geboren op 3-7-1930 te Amsterdam, overleden op 31-1-2008 te Amsterdam

Uit dit huwelijk

01 Roberto (Rob) Anthony van der Sluis, zie XIII.2

02 Monique Nicole van der Sluis, geboren op 14-10-1966 te Amsterdam, gehuwd op 21-8-1992 te Amsterdam met Gerrol Hoogvliets, geboren op 23-9-1961 te Suriname

XII.2 Hendrik Anthonij van der Sluis, verkoper, geboren op 12-8-1939 te Amsterdam, overleden op 31-10-2004 te Amsterdam, gehuwd op 10-9-1964 te Amsterdam met Cecilia Cornelia Brunott, geboren op 14-11-1943 te Amsterdam

Uit dit huwelijk

01 Michel Anthony van der Sluis, zie XIII.1

XIII.1 Michel Anthony van der Sluis, geboren op 15-2-1965 te Amsterdam, gehuwd (1) op 2-6-1989 te Vleuten-de Meern met en gescheiden op 15-10-2008 te Amsterdam van Annelise Rose Knoop, geboren op 17-1-1962 te Amsterdam, gehuwd (2) op 8-7-2018 te Amsterdam met Monique Steen, geboren op 8-7-1968 te Amsterdam, Monique heeft twee kinderen uit een eerder huwelijk t.w. Dylan Anthony Coltman en Mitch Ryan Coltman

Uit het eerste huwelijk

01 Rowan Ashley van der Sluis, geboren 17-9-1990 te Amstelveen

02 Robin Jeffrey van der Sluis, geboren 26-11-1994 te Amstelveen

XIII.2 Roberto (Rob) Anthony van der Sluis, geboren op 19-6-1960 te Amsterdam, gehuwd op 11-9-1995 te Las Vegas, USA met Nancy Leijden van Amstel, geboren op 10-8-1963 te Cornwall, Ontario, Canada